Praktika

  Praktika V/Ü/P ECTS    
EI0463 Praktikum VHDL (BSEI) -/-/4 6 german WS/SS
EI5042 Project Laboratory IC-Design (MSEI, MSCE) -/-/4 6 english WS/SS
EI7402 SystemC Laboratory (MSEI, MSCE) -/-/4 6 english WS/SS
EI78031 Projektpraktikum Integrated Systems -/-/4 6 english SS